మా వద్ద 300 acres open plots అతి తక్కువ ధరకు కలవు .. మన వారికి తక్కువ ధరలో  ఇవ్వగలం..

Amenties

  • Apartments, Villas, Independent Houses
  • Farm Lands
  • Open Plots
  • Other Real Estate