కృష్ణ జిల్లా

పామర్రు investment plot

నియర్ ఓల్డ్ హైవే అండ్

నియర్ బై న్యూ హై వే

300 sq యార్డ్

ఓపెన్ ప్లాట్ సేల్

50× 54 ,

ఈస్ట్ ఫేసింగ్

26 ఫీట్ రోడ్డు

Government కార్డ్ valve : 5500

SQ యార్డ్ : 4,000/-

క్లియర్ డాక్యుమెంట్

 

https://maps.app.goo.gl/rCYzRayscjfq3o8C9

 

More Details Contact

7386016249

Amenties

  • Open Plots
  • Other Real Estate