విజయవాడ

నియర్ ఆయుష్ హస్పటిల్

కరెన్సీ నగర్ ఓపెన్ ప్లాట్ సేల్

33× 57

ఈస్ట్ ఫేసింగ్ 33 ఫీట్ రోడ్డు

లేఔట్

Amenties

  • Open Plots